ADER 9.1.4/2019

Titlul proiectului: ADER 9.1.4 „Cercetări privind îmbunătățirea eficienței productive a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porci și păsări, prin reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent”

Tipul proiectului: Sectorial

Nr. Contract/data: ADER 9.1.4./ 14.10.2019

Unitatea Finantatoare: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Buget: 3.000.000 lei

Coordonator proiect: INCDBNA BALOTESTI

Director proiect: Mihaela HĂBEANU

 

Scopul proiectului

 • Îmbunătățirea nutriției și alimentației animalelor în vederea creșterii competitivității sectorului de creșterea animalelor, a siguranței și calității produselor, scăderea impactului asupra mediului.
 • Reducerea emisiilor GES la nivelul sectorului de creștere a animalelor, stabilirea unor rețete standard și a unor recomandări, a unui program de calcul și estimări.

Rezumat/ Stadiul realizării: Eforturile naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul sectorului de creștere a animalelor au fost destul de limitate până în prezent din cauza potențialului de reducere, a fezabilității tehnice, eficienței instrumentelor disponibile, incluzând cerințele bazate pe piață. Prin proiectul ADER 9.1.4. se completează bazele de date existente cu noi informații bazate pe cercetare științifică la nivel de fermă și validarea unor rețete de hrană standard, diferențiate pe specii/categorii fiziologice și pe valorificarea unor resurse disponibile local. În etapa 1/2019 s-a efectuat un studiu de referință și s-au colectat date din experiențele anterioare care constituie suportul tehnico-științific ce a stat la baza identificării unor metode eficiente, stabilirii de strategii în derularea proiectului, completării bazei de date și pentru identificarea de măsuri aplicabile la nivel de fermă. Informațiile și datele colectate în cadrul fazei a II-a , au  permis realizarea unui studiu detaliat și stabilirea unor strategii de furajare bazate pe utilizarea unor resurse disponibile local, o îmbunătățire a structurii lipidelor, reducerea nivelului proteic. S-au derulat teste biologice pe suine, păsări, vaci de lapte. Experimentele pe animale au generat date care după prelucrarea statistică oferă informații ce stau la baza stabilirii predictorilor variabilelor dependente, a determinanților variabilelor de ieșire a corelațiilor în modelul animal. La puii de carne Reducerea cu 2 procente a nivelului de proteină brută al nutrețurilor combinate pe bază de șrot de rapiță și/sau floarea-soarelui, substituind parțial șrotul de soia a permis obținerea unor performanțe productive la nivelul potențialului genetic; nu au fost afectați negativ parametrii carcasei și dezvoltarea gastrointestinală; s-au înregistrat efecte pozitive asupra mediului prin diminuarea excreției de azot. S-a elaborat un set de hărți privind distribuția efectivelor de bovine, ovine, caprine și suine, la nivel de județ precum și la nivelul UAT- urilor din țara noastră. Pe baza efectivelor de animale înregistrate oficial la ANSVSA  la data de 31.12.2018, 31.12.2019 și 30.06.2020 s-au estimat emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor (N2O și CH4), s-a realizat conversia în CO2 echivalent și s-au efectuat hărțile cu distribuția emisilor de gaze cu efect de seră rezultate din creșterea bovinelor, ovinelor, caprinelor și suinelor la nivel de UAT/județ/țară. S-au evidențiat județele cu cu cantitatea cea mai mare de gaze cu efect de seră emise din creșterea animalelor (Suceava, Botoșani, Alba, Mureș și Bihor) cu peste 350 mii tone CO2 echivalent anual. Toate județele, dar mai alese cele menționate,  trebuie încurajate să ia măsuri de îmbunătățire a tehnicilor de furajare și management a dejecțiilor (purin + gunoi de grajdi) pentru diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.  Prin experiențele de bilanț vom stabili % de digestibilitate, coeficientul de metabolizare, utilizarea proteinei și a energiei din rație, acești parametrii fiind elemente importante în tabloul general de estimare emisii. În etapa 3/ 2021 testele biologice pe suine și batali continuă și s-a demarat teste pe caprine în scopul generării de noi date și stabilirii de soluții standard. Se obțin date de distribuție spațială a gazelor. Se adaugă noi date la tabloul general ce vor fi valorificate la nivel de fermă, economic, de mediu și social. Pentru reducerea emisiilor de GES din sectorul zootehnic, facem următoarele observaţii: pentru sistemele de producţie animalieră, emisiile de protoxid de azot (N2O), metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2) sunt pierderi de azot, energie şi materii organice care reduc eficienţa şi productivitatea. Intervenţiile posibile pentru reducerea emisiilor sunt, astfel, într-o mare masură, bazate pe tehnologii şi practici care să îmbunătăţească eficienţa producţiei la nivel de animal şi de turmă. S-au creat structura cadru a modelului pe suine și ecuațiile aferente cuantificării emisiilor de gaze., la categoriile scroafe în lactatie și produșii acestora, purcei creștere-îngrășare. Pentru etapa 4 aferentă anului 2022, baza de date, analiza cost-beneficii vor sta la baza studiului de fezabilitate. Rezultatele vor fi diseminate prin comunicări la Conferințe, workshop, lucrări publicate în reviste de impact, inițierea și continuarea unor colaborări internaționale, generarea de noi proiecte dată fiind necesitatea asigurării continuității ca efect al dinamismului proceselor implicate.

Obiective:

 • Stabilirea unui standard minim de furajare, pe fiecare specie și categorie de producție, rase, tip de exploataţie și întreținere, care să conducă la reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, exprimate în tone CO2 echivalent.
 • Proiectarea şi dezvoltarea unui program pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic provenite din diferite tipuri de exploataţii unde se cresc ovine, caprine, bovine, suine și păsări. Analiză comparativă a rezultatelor obţinute.
 • Stabilirea unor metode de intervenție pentru reducerea emisiilor, bazate pe tehnologii și practici care să îmbunătățească eficiența producției la nivel de animal și de efectiv de animale.
 • Analiza fezabilității potențialelor instrumente de implementare la nivel național.
 • Recomandări pentru atenuarea şi/sau reducerea emisiilor de gaze provenite din sectorul zootehnic, asupra mediul înconjurător.

 

Derularea activitatilor:

An

Obiective

Activitati

2019  

Crearea structurii matrice a unei baze de date. Studiu de referință în domeniul emisiilor de gaze în sectorul zootehnic

Faza 1/2019 Asigurarea suportului știintific și tehnic prin documentare bibliografică, identificare metode, formule și completare în structura cadru a unei baze de date.

Activitate 1.1. Documentare/ Culegere date și informații științifice. Crearea structurii cadru a bazei de date și umplere câmpuri cu informații.

Activitate 1.2. Elaborarea unui studiu privind identificarea tehnologiilor și a practicilor pentru reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră

   

Activitate 1.3. Studiu privind strategii de furajare pentru bovine, ovine, caprine, pe de o parte, porci și păsări, pe de alta parte, care pot conduce la reducerea cantității de gaze cu efect de seră și a fezabilității aplicării acestora (Analiza SWOT).

2020

Completarea setului de date cu informații obținute experimental.

Dezvoltarea unui model functional și experimental de calcul, estimare și analiză.

FAZA 2. Experimente de laborator in vitro și testare in vivo. Stabilirea unui standard minim de furajare și a unor metode eficiente de măsurare și control emisii de gaze.  Completarea unei baze de date, modelare și analiză (crearea de modele de simulare si  predictie outputuri).

Activitate 2.1. Elaborarea unor strategii de furajare care implică modificarea structurii rațiilor/ rețetelor, a nivelului de includere a unor materii prime.

Activitate 2.2.Teste de nutriție/ digestibilitate pe animale de interes zootehnic. Estimarea efectelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.

Activitate 2.3.SUPORT IT. Modelarea si analiza fluxului nutrientilor. Identificarea formulelor de calcul (ecuațiilor). Calcul emisii gaze (N2O, CO2, CH4) și conversia în echivalent CO2 (prin multiplicare conform raportului de conversie cunoscut  (eg. la metan CO2e este 25, la N2O este 298).

Activitatea 2.4. Diseminare. Materiale informative; Conferință națională, redactare lucrări științifice.

2021

Completarea setului de date cu informații obținute experimental. Test demonstrative

FAZA 3. Experimente de laborator in vitro și in vivo. Calcul emisii de gaze. Realizarea unor teste demonstrative pe porci si vaci lapte.

Activitate 3.1. Teste biologice pe porci, pui de carne, capre. Completarea cu noi date experimentale și analiza statistică a acestora.

Activitatea 3.2. SUPORT IT. Modelare matematică a proceselor măsurate; exprimarea finală a rezultatelor, predicție. Calcul emisii gaze.

Activitatea 3.3. Diseminare rezultate științifice. Organizare Conferință națională/ participări la expoziții/ Congrese. Materiale informative/ Publicare de lucrări științifice.

2022

Crearea structurii cadru și stabilirea algoritmilor de calcul pentru programul de calcul.   Studiu de fezabilitate                               

FAZA 4. Elaborarea unui program pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic. Studiu asupra fezabilității, efortului financiar aferent implementării la nivel național.

Activitate 4.1. Soft emisii gaze. Modelare matematică a proceselor măsurate, exprimarea finală a rezultatelor, predicție. Teste demonstrative.

Activitatea 4.2 Studiu asupra fezabilității, efortului financiar aferent implementării la nivel național a unor măsuri care să contribuie la  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul zootehnic

Activitate 4.3.Organizare workshop/ Conferință. Distribuire materiale informative. Diseminare informații, organizare Conferință și participare la Conferințe. Redactare/ publicare lucrări științifice ISI/BDI.Construcție pagină web.

 

Rezultate obtinute:

 • 1 Set recomandări rețete de nutreț combinate pe specii și categorii fiziologice.
 • 1 Studiu fezabilitate, structurat în 8 capitole: 1. descriere agent economic; 2. descriere proiect; 3.gaze cu efect de seră în sectorul de creștere a animalelor; 4. soluții nutriționale rumegătoare; 5. soluții nutriționale monogastrice; 6. analiză tehnico-economică; 7. efective de animale în romania; estimare emisii GES pe total efectiv.
 • 1 Conferință, 1 workshop:
  În perioada 04 - 05 august 2022, a avut loc la sediul CE-MONT din Vatra Dornei, str. Petreni, nr. 49, a 16-a Conferință științifică  consacrată cunoașterii specificității economico-sociale și dezvoltării sustenabile a comunităților montane din România.
  Conferința a fost organizată de Institutul Național de Cercetări Economice  „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române – Centrul de Economie Montană CEMONT Vatra Dornei, în colaborare cu: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (IBNA) Balotești (Co-organizator, Partea a II-a, 05.08.2022),  Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM/MADR); Forumul Montan din România; Agenția Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană ”Romontana”.
  Tema Conferinței a fost „Dezvoltarea sustenabilă și rezilientă a zonei montane. Tendințe și perspective în perioada post- pandemică”.
  În partea a doua din data de 05.08.2022,  s-a organizat workshop dedicat proiectului ADER 914. 
  Au fost înscrise 18 lucrări despre dezvoltarea montană din care 7 au avut subiecte referitoare la efectele schimbarilor climatice generate de gazele cu efect de seră și la proiectul ADER 9.1.4.
 • 1 Masă rotundă, 2 iunie 2022 în cadrul Conferinței USAMV București “Agriculture for life, life for agriculture” a fost organizat workshop dedicat proiectului ADER 914..
 • Modelare matematică:
  pachet de solutii nutritionale pe specii: pasari, porci; rumegatoare mici / capre, vaci
  Identificare ecuatii de regresie (IPCC 2019, literatura de specialitate); integrarea datelor experimentale rezultate din proiect pentru predictie emisii GES.
  S-au create modele pentru fiecare specie de interes zootehnic si identificare de potentiali predictori prin regresie lineara multipla plecand de la corelatii Pearson sau Spearman intre diferiti parametrii cuantificati.
 • Flexibilitate modele: prin modificare inputuri calcul si / sau date de iesire se calculeaza automat GES - N2O, CH4 enteric si in dejectii
 • 3 Lucrări științifice: 9 lucrări ISI/BDI, 4 lucrări de popularizare; 17 comunicări.
 • 1 Pagină web: https://www.ibna.ro/proiecte-de-cercetare/item/161-ader-9-1-4-2019

 

Lucrări ISI/BDI

Jurnal

Titlu

Autori

An/vol/pag

 Veterinary Sciences  Alterations in essential fatty acids, immunoglobulins (IgA, IgG and IgM), and enteric methane emission in primiparous sows fed hemp seed oil and their offspring response  Hăbeanu M., N. A. Lefter,  A. Gheorghe, M. Ropota, S.M. Toma, G.C. Pistol, Surdu I., M. Dumitru. Vet. Sci. 2022, 9(7), 352; DOI: 10.3390/vetsci9070352
Agriculture Changes in ileum and cecum volatile fatty acids and their relationship with microflora and enteric methane in pigs fed different fiber levels Hăbeanu M., N A. Lefter, S.M.Toma, M. Dumitru, A. Cismileanu, I. Surdu, A. Gheorghe, C. Dragomir, A. Untea.

2022, 12, 451. DOI: 10.3390/agriculture12040451

Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies Evaluation of enzymatic potentialities of Bacillus subtilis using as substrate different animal raw materials feed.  Dumitru M., Lefter N., Idriceanu L., Habeanu M., 2022. 55(1): 118-125. ISNN:2344-4576
Scientific Papers Series D Animal Science  Modalities to reduce nitrogen emissions in swine farms: review.  Gabriel Mihăilă, Mihaela Hăbeanu, Livia Vidu, Monica Marin. Volume LXV, No. 1. 389-394. 2022

Archiva Zootecnica

Assessment of certain nitrogen metabolism indicators, enteric CH4 and CO2 emitted through manure related to different diets in barrow

Hăbeanu Mihaela, Gheorghe Anca, Lefter Nicoleta Aurelia, Untea Arabela, Idriceanu Lavinia, Ranta Mirela Felicia

2020. 23:2, 129-142, 2020 DOI: 10.2478/azibna-2020-0018

Archiva Zootecnica

 Use of millet grain in weaning pigs diet: effects on performance and health status

 Lefter Nicoleta Aurelia, Hăbeanu Mihaela, Gheorghe Anca, Idriceanu Lavinia

Archiva Zootechnica 23:2, 143-154, 2020 DOI: 10.2478/azibna-2020-0019

Romania Rural Tourism in international context. Present and Prospects”

Interferences of rural tourism and agritourism with causes and consequences of climate change. The influence of greenhouse gases / Interferențe ale turismului rural și ale agroturismului cu cauze și consecințe ale schimbărilor climatice. Influența gazelor cu efect de seră.

Vasile Avadanei, Ioan Surdu, Lidia Avadanei; 

2020; v. XLVI, Eds. Georgia Tacu, Aline Haller, Dănuț Ungureanu; Ed. Performantica, Iasi.

Journal of Montanology

(J-MONT)

 „Soluții posibile de reducere a gazelor cu efect de seră din sectorul zootehnic. Studiu de caz: ”Bazinul Dornelor”.

Bocănici Mioara

Vol XII/ 2020.

Scientific Papers. Series D. Animal Science

Preliminary study of diets effects on performance, CO2 emission and microclimate variation of primiparous sows.

Idriceanu L., Lefter N.A., Gheorghe A., Habeanu M., Dragotoiu D. Vol. LXIV, I ssue 1, ISSN 2285 5750, 161 168.

LUCRĂRI DE POPULARIZARE

1.  Mihaela Habeanu , Nicoleta Aurelia Lefter , Anca Gheorghe, Vasile Bîrlogeanu. 2022. Studiu comparativ privind impactul a două tipuri de cereale asupra performanțelor de creștere și predicția emisiilor de gaze cu efect de seră la porc. Acta Agricola. A ROMANICA, Tom 4, An 4, Nr.4, 2022

2.  Lefter & Habeanu. Amestec de mazăre și făină fân lucernă pentru hrana porcilor în creștere-îngrășare. Lumea satului. Nr. 4/ 16 – 28 Februarie 2021, pag. 34-35

3.  Gheorghe, M. Habeanu. Reducerea nivelul proteic în hrana puilor de carne. Lumea satului Nr. 14/ 16 – 31 Iulie 2021, pag. 26   
4.  Lavinia Idriceanu. Făina fân de lucernă  ca soluție de  diminuare a azotului, protoxidului de azot și total gaze cu efect de seră la porci. Nr. 20/ 16 – 31 Oct 2021   

COMUNICĂRI

1.  Hăbeanu Mihaela: Monitorizarea și reducerea emisiilor de GES din sectorul zootehnic, fără afectarea profitabilității fermelor. Workshop IBNA. “Rezultate ale cercetării aplicative in biologia și nutriția animalelor de fermă”.
2.  Hăbeanu Mihaela (IBNA, Balotești); Lefter Aurelia Nicoleta (IBNA, Balotești); Gheorghe Anca (IBNA, Balotești); Surdu Ioan (CE-MONT); Dumitru Mihaela (IBNA, Balotești); Ropotă Mariana (IBNA, Balotești) – ”Potențialul nutrițional și predicția emisiilor de gaze cu efect de seră al uleiului și semințelor de cânepă la suine”
3.  Cociș Emanuela-Adina(CE-MONT) – ”Fluxurile de carbon din ecosistemele montane de pațiști – Studiu de caz : pasul Brocon/Cinte Tesino, Alpii italieni”
4.  CS II, dr. ing. Gheorghe Anca (IBNA, Balotești); CS III, dr. ing. Lefter Aurelia Nicoleta (IBNA, Balotești);  Prof. dr. ing., CS I, Surdu Ioan ( CE-MONT); CS I, dr. ing. Hăbeanu Mihaela (IBNA, Balotești) – ” Efectele utilizării deșeurilor de nucă în hrana porcilor asupra performanțelor de creștere, concentrației plasmatice a vitaminei E, profilului acizilor grași, metabolismului azotat și emisiilor de N2O din dejecții”
5.  CS III, dr. ing. Lefter Aurelia Nicoleta (IBNA, Balotești); CS II, dr. ing. Gheorghe Anca (IBNA, Balotești);  Prof. dr. ing., CS I, Surdu Ioan (CE-MONT); CS I, dr. ing. Hăbeanu Mihaela(IBNA, Balotești) – ”Efectul utilizării în hrana porcilor a unor suproduse de la industria alimentară asupra performanțelor productive, metabolismului azotat și emisiilor de N2O din dejecții ”
6.  CS III, dr. bioteh.  Dumitru Mihaela(IBNA, Balotești); CS I, dr. ing. Hăbeanu Mihaela (IBNA, Balotești); CS III, dr. ing. Lefter Nicoleta (IBNA, Balotești); CS II, dr. ing. Gheorghe Anca (IBNA, Balotești)– ” Efectele tulpinii Bacillus licheniformis ca adaos de produs probiotic asupra performanțelor de creștere, incidenței diareice și a microflorei la purcei în criza de înțărcare”
7.  CS I, dr. ing. Hăbeanu Mihaela (IBNA, Balotești); CS III, dr. bioteh.  Dumitru Mihaela(IBNA, Balotești); CS III, dr. ing. Lefter Aurelia Nicoleta (IBNA, Balotești); CS II, dr. ing. Gheorghe Anca (IBNA, Balotești); Prof. dr. ing., CS I, Surdu Ioan (CE-MONT)  – ” Evaluarea efectului unui aditiv microbian bazat pe Bacillus Licheniformis asupra bilanțului azotat și emisiei de gaze cu efect de seră (CO2, N2O, CH4) la purcei”
8.  Lector univ. dr. Albu Paul(Univ. Vasile Goldiș, Arad/CE-MONT);  Conf. univ. dr. biol. Turcuș Violeta(Univ. Vasile Goldiș, Arad/CE-MONT); ACS, drd. biol. Bota Viviane Beatrice(Univ. Vasile Goldiș, Arad/CE-MONT) – ”O scurtă recenzie asupra efectelor gazelor cu efect de seră emise de sectorul de creștere a animalelor: provocări și metode de diminuare”
9.  Habeanu Mihaela, Catalin Dragomir, Nicoleta Lefter, Lavinia Idriceanu, Ioan Surdu, Toma Smaranda, Anca Gheorghe, Mihaela Dumitru. Modification of greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O) from pigs farms using different diets. Conferinta anuala a CE-MONT: "Dezvoltarea sustenabila a zonei montane-Tendinte si perspective in perioada post-pandemică „6-17 septembrie 2021
10.  Habeanu Mihaela, Lefter Nicoleta Aurelia, Toma Smaranda Mariana, Idriceanu Lavinia,  Gheorghe Anca, Surdu Ioan. Nitrous oxide prediction in manure from pigs given mustard x grapeseed oil cakes as replacement for sunflower meal. 16th International Symposium of Animal Biology and Nutrition. 50 Years of Research in Biology and Animal Nutrition at IBNA
11.  Hăbeanu Mihaela, Nicoleta Lefter, Lavinia Idriceanu, Smaranda Toma, Mihaela Dumitru, Anca Gheorghe: ADER 914. Preliminary studies on project “Researches to  improve efficiency of livestock productivity (bovine, sheep, goats, pigs and birds species), by reducing total annual emissions of greenhouse gases, expressed in tonnes of CO2 equivalent”. Workshop USAMV Improving the production efficiency of dairy cows by reducing the total annual greenhouse gas emissions
12.  Dumitru M., Habeanu M., Lefter N., 2021.  Effects of Bacillus subtilis as probiotic source in weaning piglets’ diet. 16th International Symposium of Animal Biology and Nutrition IBNA, 30 septembrie – 1 octombrie, 2021. Book of Abstracts, pp. 29. Online presentation
13.  Dumitru M., Lefter N., Idriceanu L., Ciurescu G., Habeanu M., 2021. Premiul I pentru lucrareza ,,Identification and characterization of Bacillus megaterium as probiotic bacteria in chickens broiler feed". Tinerii și cercetarea științifică în Zootehnie și Biotehnologii”, Sectiunea Bioengineering of Animal Resources, dedicat studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători. Online presentation
14.  Lefter Nicoleta Aurelia, Hăbeanu Mihaela*, Gheorghe Anca, Idriceanu Lavinia. Nitrogen balance, performance and plasma parameters of growing pigs fed a mixture of leguminous diet. 16th International Symposium of Animal Biology and Nutrition 50 Years of Research in Biology and Animal Nutrition at IBNA, 30 September -1 October 2021, on-line.
15.  Idriceanu Lavinia, Hăbeanu Mihaela, Lefter Nicoleta Aurelia, Gheorghe Anca, Dragotoiu Dumitru, Arabela Untea.Preliminary study on performances and manure nitrous oxide level of suckling piglets fed with milk from sows fed differently.16th International Symposium of Animal Biology and Nutrition, September 30th -October 1st 2021, INCDBNA Balotesti, Romania, Book of abstract, p. 27, Oral presentation.
16.  “The influence of the dairy cows feeding on the methane and carbon dioxide equivalent emissions from manure”, autori: Dana Popa, Monica Marin, Livia Vidu, Carmen Georgeta Nicolae, Răzvan Popa, Mihaela Bălănescu
17.  „The influence of the structure of the dairy cow ration on CO2 emissions”, autori: Dana Popa, Monica Marin, Elena Pogurschi, Tomița Drăgotoiu, Răzvan Popa, Mihaela Bălănescu, Georgeta Diniță.

PREVIOUS

ADER 8.1.6/2023

NEXT

ADER 9.1.2/2019