8PFE/2021

Titlul proiectului: “Consolidarea performanțelor științifice și stimularea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării din IBNA”

Cod Proiect: 8PFE/2021

Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 - Performanţă instituţională Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI

 

Durata proiectului: 2022-2024

 

Obiective:

 • Integrarea priorităților tematice de cercetare de la nivelul programelor UE (mai ales a celor similare cu cele din PNCDI-III) și a celor rezultate din nevoile sectorului zootehnic din România în propunerile de proiecte si contracte de cercetare;
 • Dezvoltare unor noi direcții de cercetare în concordanță cu noile programe ce cercetare naționale și europene;
 • Creșterea numărului de proiecte naționale și internaționale (propuneri/contracte) în calitate de coordonator sau partener;
 • Consolidarea poziției IBNA în Europa de Sud-Est ca partener de încredere în domeniul cercetării zootehnice prin creșterea numărului de consorții în care IBNA este implicat ca partener sau coordonator;
 • Creșterea cu cel puțin 50% a indicatorilor științifici principali (articole ISI - Q1,Q2, articole BDI, comunicări științifice etc);
 • Creșterea numărului de rezultate care pot fi brevetate (la nivel național/internațional)
 • Consolidarea revistei Archiva Zootechnica (mărirea comitetului de redacție prin implicarea unor cercetători cunoscuți, creșterea acoperirii, etc.) și înscrierea pentru cotare ISI;
 • Creșterea capacității de cercetare a IBNA din punct de vedere al resurselor umane, infrastructurii, bugetului destinat cercetării, etc.;
 • Creșterea numărului de cercetători implicați in colective de redacție ale revistelor de specialitate;
 • Participare intensă la elaborarea agendelor de cercetare la nivel național / internațional în cadrul unor organisme consultative, agenții, asociații etc. (ex. SCAR / Bioeconomy WG, ATF, KBBE / EFSA etc.);
 • Participare la construcția viitoarelor programe de cercetare (FP9, programe naționale);
 • Creșterea numărului de rezultate (produse, servicii, tehnologii etc) transferabile către sectorul privat.

Structura proiectului:.

Proiectul se va derula în 5 etape, 14 activități și 23 sub-activități care se vor desfășura în perioada 2022-2024.

Proiectul iși propune realizarea a două sisteme de stimulare a excelenței științifice și a transferului tehnologic astfel:

     (i) sistem digitalizat pentru monitorizarea și evaluarea calității științifice a activității de cercetare, bazate pe indicatori de performanță impuși de MCID (I.1) care să permită inventarierea și crearea unei  baze de date cu rezultate ale cercetărilor recente ale institutului;

     (ii) sistem digitalizat pentru monitorizarea și evaluarea calității transferului tehnologic care să permită inventarierea și crearea unei baze de date cu rezultate aplicative care pot fi valorificate prin transfer la beneficiari;

     (iii) sistem digitalizat care să permită diminuarea încărcăturii administrative. Vor fi identificate platformele on-line care pot fi utilizate pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor cercetării și vor fi create  proceduri de lucru pentru operarea în sisteme.

 

În Etapa II (anul 1 al proiectului - 2022) proiectul își propune creșterea calității științifice prin elaborarea de norme și criterii pentru îmbunătățirea cercetării din IBNA. Se va acorda o atenție mărită obținerii și acumulării de rezultate complexe și valorificarea lor în lucrări științifice publicabile în reviste peer-review în zona roșie (Q1) și galbenă (Q2) cu factor de impact si scor de influență mai mari decât cele din prezent. Pentru îmbunătățirea transferului tehnologic se va realiza o creștere atât a volumului rezultatelor cu potențial aplicativ care pot fi brevetate cât și a celor care pot fi transferate. Pentru transferul tehnologic activ se vor încheia acorduri de transfer tehnologic și se vor organiza evenimente profesionale (cursuri, târguri, standuri), demonstrații on-farm, circuite de diseminare directă în județe relevante. Cu ocazia acestor acțiuni se vor colecta feed- back-uri din partea fermierilor, care vor servi la adaptarea tematicii de cercetare la nevoile sectorului zootehnic / societății. In această etapă sunt prevăzute activități de formare profesională orientată spre creșterea potențialului de cercetare materializată în participări realizate de cercetătorii din institut la cursuri de specialitate susținute de lectori invitați. În paralel cu această activitate se va urmări creșterea gradului de informare/ cunoaștere în domeniul nutriției animale a beneficiarilor rezultatelor IBNA.

 

In Etapele III și IV (anul 2 al proiectului - 2023) se va realiza implementarea, validarea și valorificarea sistemelor  digitalizate de stimulare a excelentei științifice si a transferului tehnologic și crearea bazelor de date cu rezultatele monitorizării și evaluării calității științifice și transferului tehnologic. De asemenea și in aceste etape, vor continua acțiunile de diseminare a rezultatelor cercetării prin publicare de articole științifice, participări la manifestări științifice naționale și internaționale dar și in mediul non academic prin articole de popularizare. In paralel, se va realiza transferul rezultatelor cu potențial aplicativ prin acțiuni specifice transferului tehnologic pasiv (articole de popularizare in media profesionala comunicări, interviuri, newsletters, pagini web cu conținut tehnic) și activ (încheierea si implementarea de acorduri de transfer tehnologic, organizarea de evenimente profesionale (cursuri, târguri, standuri), demonstrații on-farm, circuite de diseminare directă în județe relevante).

 

Proiectul se va încheia cu acțiuni de follow-up în vederea menținerii calității științifice și transferului tehnologic (Etapa V, anul 3 al proiectului - 2024) și va permite diseminarea pe scară largă a rezultatelor proiectului și a transferului tehnologic realizat în proiect și elaborarea raportului final.

PREVIOUS

ADER 8.1.10/2019

NEXT

ADER 8.2.1/2023